Czy komornik może zająć zwrot podatku PIT

Posiadając niespłacone długi bądź zaległe alimenty i mając nad sobą egzekucję komorniczą należy mieć świadomość, że żadne dochody nie są wtedy bezpieczne. Komornik może wtedy ubiegać się o pewną część z jakiejkolwiek posiadanej sumy.  Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy komornik może zająć zwrot podatku PIT, co może do tego doprowadzić i czy można się przed tym uchronić. 

Spis treści:

  1. Zwrot podatku PIT - czy komornik może go zająć?
  2. Nowe przepisy, istotne zmiany
  3. Jak komornik zajmuje zwrot podatku dłużnika?
  4. Czy można dowiedzieć się o zajęciu zwrotu podatku przez komornika?
  5. Zajęcie zwrotu podatku przez komornika - czy urząd skarbowy zawiadamia o takim zajściu?
  6. Zajęcie zwrotu podatku PIT a rozliczanie się z małżonkiem
  7. Ulga na dziecko - czy komornik może ją zająć?
  8. Czy można uniknąć zajęcia zwrotu podatku przez komornika?
  9. Krótkie podsumowanie
  10. Pożyczka z komornikiem i dla zadłużonych

komornik zwrot podatku pit 2020

Zwrot podatku PIT - czy komornik może go zająć?

Komornik nie jest państwowym urzędnikiem, lecz jest funkcjonariuszem publicznym i działa na zlecenie wierzyciela przy sądzie rejonowym. Jego praca polega na szybkim ściągnięciu długów dla wierzyciela. Do tego celu może stosować wszelkie środki dozwolone prawem. Czasami dłużnicy mogą nie wiedzieć, jakie środki finansowe bądź rzeczy może przejąć komornik w związku z istniejącym zadłużeniem. Oprócz dochodów może on zająć nadpłatę bądź także i zwrot podatku PIT. To jeden z prostszych sposobów, aby otrzymać część kwoty na poczet zadłużenia.

Należy wspomnieć, iż jest to w pełni legalne działanie i komornik ma prawo do zwrócenia się do właściwego urzędu skarbowego celem zajęcia zwrotu. Aby to zrobić, komornik najpierw musi przesłać do urzędu skarbowego wezwanie, na którego podstawie ma zająć wierzytelność. Po uznaniu wezwania, zwrot podatku zostanie przelany niezwłocznie na konto komornika sądowego. Warto jednak wiedzieć, że urząd skarbowy ma pierwszeństwo i jeżeli podatnik ma zaległości w stosunku do urzędu skarbowego, to najpierw one zostaną spłacone, a nadwyżka zostanie później przekazana komornikowi.
 

Nowe przepisy, istotne zmiany

Jeszcze jakiś czas temu proste i tanie zajęcie zwrotu bądź nadpłaty podatku było niemożliwe. Było tak z powodu orzecznictwa, które nie brało pod uwagę egzekucji komorniczej z przyszłych wierzytelności. Po przesłaniu wniosku o zajęcie wierzytelności ze zwrotu bądź nadpłaty podatku przez komornika wyglądało to tak, że podatnik przed złożeniem deklaracji PIT tracił prawo do zajęcia takiego zwrotu.

Wtedy, aby egzekucja była w ogóle możliwa, komornik musiał trafić na właściwy moment, w którym nie nastąpiło jeszcze złożenie przez podatnika deklaracji i nie doszło do wypłaty zwrotu przez urząd skarbowy.

Do sporych zmian doszło po nowelizacji ustawy w dniu 8 września 2016 roku.
 Wtedy zmodyfikowano obowiązujące przepisy. Komornicy dostali również prawo do przyszłych wierzytelności wynikających ze zwrotu bądź nadpłaty podatku. Oprócz tego, komornicy otrzymali również możliwość doręczeń elektronicznych. Ponadto, aktualnie komornicy nie muszą zastanawiać się, kiedy będzie odpowiedni moment na dokonanie egzekucji. Wystarczy, że raz w roku prześlą do urzędu skarbowego wezwanie do zajęcia środków ze zwrotu bądź nadpłaty podatku.

Na mocy aktualnie obowiązującej ustawy zajęcie wierzytelności z tytułu zwrotu bądź nadpłaty podatku to jeden z najczęściej stosowanych egzekucyjnych wniosków.
 

Jak komornik zajmuje zwrot podatku dłużnika?

Aby komornik mógł zająć zwrot podatku dłużnika musi najpierw wysłać do odpowiedniego urzędu skarbowego pismo mówiące o zajęciu wierzytelności danego dłużnika.

Po wpłynięciu takie pisma urząd skarbowy nie może przelać pieniędzy na konto podatnika, lecz musi przesłać je na konto komornika bądź na depozytowy rachunek Ministra Finansów.

Jak już wspomniano wyżej, urząd skarbowy przed przesłaniem pieniędzy komornikowi sprawdza, czy dany podatnik nie jest zadłużony w stosunku do niego samego, ponieważ to te zaległości są spłacane jako pierwsze.

Obowiązujące obecnie przepisy postępowania cywilnego mówią, iż komornik może zająć zwrot bądź nadpłatę podatku PIT w jakimkolwiek momencie, kiedy się po nie zgłosi. Nie jest zatem ważne, kiedy komornik wyśle pismo dotyczące zajęcia wierzytelności - przed czy po złożeniem deklaracji rocznej przez dłużnika.
 

Czy można dowiedzieć się o zajęciu zwrotu podatku przez komornika?

Po wszczęciu egzekucji komorniczej warto dowiedzieć się, jakie źródła dochodu zostaną zajęte przez komornika. Oczywiście, wynagrodzenie za pracę, renta bądź emerytura są naturalnymi możliwościami. Coraz częściej jednak komornicy decydują się na zajmowanie wierzytelności z tytułu zwrotu podatku bądź nadpłaty z powodu tego, iż jest to proste rozwiązanie. Jeśli zatem dłużnik podejrzewa, że zwrot z podatku mógł zostać również zajęty, to ma prawo się o tym dowiedzieć. W celu uzyskania na ten temat informacji trzeba skontaktować się z właściwym dla swojego adresu zamieszkania urzędem skarbowym. W tym celu najlepiej zadzwonić bezpośrednio do działu księgowości, znajdując uprzednio numer np. na stronie internetowej danego urzędu skarbowego. Warto samemu o to zadbać, aby uniknąć zbędnego oczekiwania i przełączania się od jednej do drugiej komórki organizacyjnej. Podanie wymaganych danych umożliwi uzyskanie informacji na temat tego, dlaczego zwrot, który miał przyjść nie wpłynął i czy to wynika z egzekucji komorniczej.
 

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika - czy urząd skarbowy zawiadamia o takim zajściu?

Czy urząd skarbowy powiadomi nas, kiedy komornik przejmie nasz zwrot podatku? Należy wiedzieć, że nie jest on do tego zobowiązany. Urzędnicy nie muszą powiadamiać zadłużonego podatnika, że zwrot podatku został przekazany na rzecz spłaty zadłużenia. Jest do tego zobowiązany komornik zajmujący się daną egzekucją, który musi zawiadamiać o każdorazowym zajęciu środków finansowych. W jaki sposób komornicy informują o tym, że przejęli nadpłatę albo zwrot podatku? Robią to zazwyczaj przez pocztę, wysyłając list polecony z potwierdzeniem odbioru. Dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości dłużnik powinien zgłaszać się do komornika.
 

Zajęcie zwrotu podatku PIT a rozliczanie się z małżonkiem

Coraz częściej osoby będące w związku małżeńskim decydują się na wspólne rozliczanie podatkowych deklaracji. Wtedy składają wspólny druk PIT, który podpisuje jeden z małżonków. Każda z osób pozostających w związku małżeńskim ma prawo do korzystania z ulg oraz odliczeń, jednakże podatek musi płacić w postaci podwójnej kwoty podatku od połowy łącznej kwoty dochodów. Takie rozwiązanie opłaca się przede wszystkim wtedy, kiedy jeden z małżonków ma odpowiednio wysokie dochody, które mogą spowodować wejście do wyższej stawki podatku, która wynosi 32%.

Wiele osób zastanawia się jednak, czy komornik może zająć zwrot podatku PIT, podczas gdy rozliczają się wspólnie z małżonkiem. Jak wygląda sytuacja, kiedy jedna z osób będących w związku małżeńskim jest zadłużona? Należy wiedzieć, że w związku z tym, iż zwrot podatku dla małżeństwa jest dla dwóch osób rozliczających się wspólnie, zatem nie jest zaliczany do prawa majątkowego jednego z małżonków, przez co nie może być zajmowany przez komornika.

Takie przepisy zostały potwierdzone wyrokiem Sądu Administracyjnego w dniu 27.03.2014 r. Uznano wtedy, iż nadpłata podatku to prawo niezbywalne współmałżonka, który nie jest dłużnikiem, zatem nie podlega komorniczej egzekucji.

Należy jednak mieć świadomość tego, iż nie zawsze przepisy są stosowane jednolicie i interpretowane w ten sam sposób. Może się zdarzyć, pomimo wspólnego rozliczenia deklaracji podatkowej z małżonkiem, że komornik zajmie zwrot podatku.

Co robić w takiej sytuacji? W celu odzyskania zajętych pieniędzy należy wystąpić na drogę sądową, co jest jednak bardzo czasochłonne.
 

Ulga na dziecko - czy komornik może ją zająć?

Ulgi na dzieci są zaliczane do najbardziej popularnych sposób na wspomaganie obywateli przez Państwo. Działa to w taki sposób, że poza odliczeniem ulgi od podatku można również otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi, której dany podatnik nie był w stanie odliczyć np. w związku ze zbyt niskimi dochodami.

Kwota odliczenia jest możliwa na każde dziecko, którego status spełnia wymagania opisane w ustawie. Spory odsetek rodziców dzięki korzystaniu z tej ulgi otrzymuje duże zwroty podatku.

Jednak także i w tym przypadku mogą być pewne wątpliwości i zastanawiamy się, czy komornik może zająć ulgę na dziecko. Niestety, komornik może zająć także i zwrot podatku z tego tytułu. Jest tak stosunkowo od niedawna, bo od momentu zmiany przepisów o Ordynacji podatkowej, które spowodowały, iż komornicy, którzy wcześniej nie mieli prawa do przejęcia ulgi na dziecka, teraz mogą także i ten zwrot otrzymać od urzędu skarbowego na spłatę zadłużenia.

Ulga jest przyznawana na dziecko, jednakże to rodzice ją dostają i również mogą z niej korzystać, w związku z tym iż utrzymują swoją pociechę. Nie można zatem uniknąć jej przejęcia na drodze egzekucji komorniczej. Należy również wspomnieć, iż także osoby samotnie wychowujące swoje dzieci nie unikną zajęcia tejże ulgi.

Przeczytaj także: Czy komornik może zająć konto niepelnoletniego dziecka?
 

Czy można uniknąć zajęcia zwrotu podatku przez komornika?

Coraz częściej ludzie zastanawiają się, czy jest jakiś sposób na uniknięcie zajęcia zwrotu lub nadpłaty podatku na drodze egzekucji komorniczej. Decydują się wtedy na korzystanie z różnych rozwiązań, takich jak osobiste odbieranie gotówki z urzędu skarbowego bądź podanie innego numeru konta bankowego.

Takie sposoby nie chronią jednak przez zajęciem zwrotu podatku PIT przez komornika. Podatnik nie może nic zrobić i zapobiec przejęciu wierzytelności z nadpłaty lub zwrotu podatku, kiedy urząd skarbowy otrzyma pismo od komornika i przeleje pieniądze na jego konto. 

Musisz przeczytać: Czy komornik może zająć konto zagraniczne?
 

Krótkie podsumowanie

Odpowiedź na pytanie postawione na wstępie - czy komornik może zająć zwrot podatku PIT - jest twierdząca i nie można temu zapobiec. Komornicy mają do tego prawo i mogą legalnie przejmować zwroty i nadpłaty podatków osób zadłużonych. Odnosi się to także do ulgi na dziecko, o czym wiele osób nie ma pojęcia. Sądowi komornicy coraz częściej decydują się na napisanie pisma do urzędu skarbowego w celu zaliczenia nadpłaty bądź zwrotu podatku na poczet spłaty zadłużeń.

Osoba zadłużona ma w takiej sytuacji małe szanse, aby otrzymać zwrot podatku PIT. Jedynie w sytuacji, w której osoba zadłużona rozlicza roczną deklarację wraz ze współmałżonkiem, zwrot podatku lub nadpłaty może nie zostać przejęty. Nawet wtedy nie ma jednak 100% gwarancji i komornik może przejąć zwrot podatku PIT. 

Sprawdź: Konta bez komornika - w jakim banku?

Najpopularniejsze