Czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty?

Niekorzystny wyrok sądu, zgodnie z którym jesteśmy zobowiązani do zapłaty określonej sumy pieniędzy, powoduje, że stajemy pod ścianą. Skąd znaleźć kilka tysięcy złotych w gotówce, aby zapłacić na rzecz sądu tak duże pieniądze? Czy rozkład zapłaty na raty jest w ogóle możliwe? To pytanie zadaje sobie sporo osób, którym sąd nakazał zapłatę pieniędzy. Okazuje się, że rozłożenie zapłaty na raty jest możliwe. Trzeba tylko pamiętać o spełnieniu kilku warunków.
  

Spis treści: 

  1. Rozkład na raty zapłaty na rzecz sądu - czy to możliwe?
  2. Wniosek o rozłożenie opłat wobec sądu na raty
  3. Przegrana w sądzie a rozłożenie opłaty na raty
  4. >> Pożyczka bez BIK, decyzja w 5 min <<

Rozkład na raty zapłaty na rzecz sądu - czy to możliwe?

Warto wiedzieć o tym, że rozłożenie na raty opłat na rzecz sądu wynika wprost z polskich przepisów prawnych. Opcja odroczenia konieczności zapłaty części należności została omówiona w artykule 320 kodeksu postępowania cywilnego. Znajduje się w nim informacja, że " w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sąd może podjąć w wyroku decyzję o rozłożeniu na raty zasądzonych świadczeń". Oprócz tego, sąd w sprawach o wydanie nieruchomości bądź o opróżnienie pomieszczeń może także zmienić termin ich zrealizowania. 

Treść przywołanego powyżej przepisu jasno wskazuje, że nie wszyscy mają możliwość ubiegania się o rozłożenie zapłaty na rzecz sądu na raty. Aby móc ubiegać się o rozłożenie zapłaty na raty, trzeba udowodnić, że pojawiły się szczególne okoliczności, które uzasadniają rozłożenie świadczenia na rzecz sądu na raty. Szanse na uzyskanie zgody na rozłożenie długów wobec sądu na raty mają tylko ci dłużnicy, którzy nie posiadają majątku pozwalającego na przeprowadzenie egzekucji komorniczej. W takich przypadkach odroczenie terminu płatności części długów jest bardzo korzystne. Dłużnik ma czas na zebranie pozostałej kwoty oraz może uniknąć obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji. Taka sytuacja to także szereg korzyści dla wierzyciela, który będzie mógł w miarę szybko i skutecznie odzyskać swoje należności. 

Takie zasady zostały jasno potwierdzone w najnowszych wyrokach, na przykład w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2018 roku. W przywołanym wyroku znajdują się informacje o tym, że przepis art. 320 kodeksu postępowania cywilnego ma wyjątkowy charakter i może być zastosowany wtedy, gdy z powodu złej sytuacji majątkowej dłużnika wydanie wyroku zasądzającego całe świadczenie byłoby bardzo nieefektywne. Według Sądu Apelacyjnego prowadzenie egzekucji w takich warunkach z góry byłoby skazane na niepowodzenie. 
 

Wniosek o rozłożenie opłat wobec sądu na raty

Dłużnik, który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej, powinien zwrócić się do sądu z prośbą o rozłożenie swoich zobowiązań wobec sądu na raty. Do wniosku powinny zostać dołączone załączniki - dokumenty, oświadczenia świadków potwierdzające, że dłużnik nie posiada majątku pozwalającego na jednorazową zapłatę świadczeń sądowych bez uszczerbku na jego egzystencji oraz utrzymaniu rodziny na podstawowym poziomie. 

Kto ma szansę na rozłożenie opłaty wobec sądu? Wszystkie osoby bezrobotne oraz utrzymujące się z wynagrodzenia minimalnego. W sposób szczególny dotyczy to tych osób, które posiadają dzieci i niepracujących małżonków, a jednocześnie ich zadłużenie jest bardzo wysokie. 

Zgodnie z artykułem 320 kodeksu postępowania cywilnego, sąd jest również uprawniony do tego, aby z urzędu (bez wniosku pozwanego) rozłożyć spłatę długu na raty. Sąd na taki krok decyduje się jednak tylko wtedy, gdy wystarczająco dobrze zna aktualną sytuację materialną dłużnika. Aby sąd zgodził się na rozłożenie długu na raty, musi otrzymać odpowiednie dowody. Złożenie wniosku na pewno będzie przez sąd miło widziane. Druga istotna kwestia, o której należy pamiętać: o wiele lepiej jest składać wniosek o rozłożenie długu na raty przed wydaniem wyroku. W takich okolicznościach sąd również będzie bardziej skory do tego, aby przychylić się do prośby zgłoszonej przez stronę toczącego się postępowania
 

Przegrana w sądzie a rozłożenie opłaty na raty

Prawomocny wyrok przesądzający o przegraniu sprawy o zapłatę nie oznacza automatycznej konieczności zapłaty całej zasądzonej kwoty. Jeśli dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może wnioskować o zasądzenie rozłożenia kwoty na raty. Musi jednak udowodnić, że zaszły nadzwyczajne okoliczności uzasadniające zastosowanie tego rozwiązania.

Najpopularniejsze