Jak zawiesić egzekucję komorniczą na rzecz alimentów?

Zapłata alimentów na rzecz dzieci to obowiązek, który komornicy oraz sądy traktują niezwykle poważnie. Żona pobierająca alimenty w imieniu swoich dzieci przez komornika nie może rozporządzać tymi pieniędzmi w sposób swobodny, ponieważ w świetle obowiązującego prawa nie są to jej pieniądze, tylko dzieci. Jeśli byli małżonkowie dojdą do porozumienia, czy jest możliwość zrezygnowania z pośrednictwa komornika i zrezygnować z egzekucji komorniczej? Oto artykuł, w którym dokładnie omawiamy wszystkie możliwe okoliczności, w których możliwe jest zawieszenie egzekucji komorniczej. 

 

Jak zawiesić egzekucję komorniczą na rzecz alimentów? 

Jeżeli tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności, możliwe jest złożenie żądania umorzenia postępowania egzekucyjnego. Warto wiedzieć, że wnioski do komorników są całkowicie wolne od opłat.

 Oto okoliczności, w których możliwe jest zawieszenie egzekucji komorniczej na rzecz alimentów: 

  • jeśli zawieszenia egzekucji komorniczej zażąda wierzyciel - trzeba jednak mieć świadomość tego, że w sprawach, w których egzekucja została wszczęta z urzędu bądź na żądanie uprawnionego do tego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga udzielenia zgody sądu bądź uprawnionego organu, który żądał uruchomienia egzekucji,
  • w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem pozbawiono wykonalności tytuł wykonawczy, 
  • w sytuacji, gdy wierzyciel posiada zastaw zabezpieczający całkowite zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucję skierowano wobec przedmiotu zastawu, 
  • w przypadku, gdy egzekucja została skierowana przeciwko osobie, która zgodnie z klauzulą wykonalności nie jest dłużnikiem i sprzeciwiła się uruchomieniu egzekucji bądź gdy prowadzenie egzekucji komorniczej z innych względów jest sprzeczne z tym, co wynika z tytułu wykonawczego, 
  • jeżeli przy prowadzonej egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, który sporządzony w jakimkolwiek państwie należącym do Unii Europejskiej, dłużnik przedstawi odpowiednie zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności wskazujące, że tytuł wykonawczy jest już niemożliwy do zrealizowania.

Jeżeli chodzi o świadczenia alimentacyjne, niezwykle istotne jest to, że dłużnik jest uprawniony do żądania umorzenia egzekucji odnośnie świadczeń wymaganych w przyszłości, jeżeli zapłaci wszystkie dotychczasowe zobowiązania oraz złoży do depozytu sądowego sumę, która będzie równała się sumie świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy. Jednocześnie należy umocować komornika do podejmowania tejże sumy. Mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel w dalszym ciągu będzie uprawniony do ponownego wszczęcia egzekucji. 

 

Umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu 

Do umorzenia egzekucji komorniczej może również dojść z urzędu. Może się tak stać w następujących okolicznościach:

  • gdy wierzyciel bądź dłużnik nie posiada zdolności sądowej bądź gdy egzekucja z powodu jej przedmiotu bądź osoby dłużnika jest niemożliwa do przeprowadzenia,
  • jeśli okaże się, że do przeprowadzenia egzekucji nie są uprawnione organy sądowe, 
  • jeśli jest wiadome, że z tytułu egzekucji komorniczej nie będzie możliwe uzyskanie sumy większej niż koszty prowadzenia egzekucji.

 

Przeczytaj także: Kiedy mogę starać się o kredyt po egzekucji komorniczej

Najpopularniejsze