Przedawnienie długu a komornik

Przedawnienie długu a komornik

 

Niespłacone kredyty w banku przedawniają się stosunkowo szybko, bo w ciągu zaledwie 3 lat. Jednak jeśli przed upływem tego terminu bank wystąpi do sądu lub komornika, to nie uda nam się uciec od spłaty zadłużenia. Roszczenie banku o zwrot zaciągniętu kredytu ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Zatem jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata (art. 118 Kodek Cywilny), i nie ma przy tym znaczenia kim był kredytobiorca - przedsiębiorcą czy konsumentem.

 

Warto wspomnieć, że przedawnienie zaczyna się od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 Kodeksu Cywilnego). Co to oznacza? Wymagalnośc to taki stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Jeśli każda z poszczególnych rat ma określoną datę spłaty, to przedawnia się w okresie 3 lat od dnia w którym powinna zostać spłacona. Przedawnienie każdej raty biegnie co do zasady osobno od momentu jej terminu płatności.

 

Jeżeli natomiast kredyt jest niespłacany, wtedy bank może taki kredyt wypowiedzieć, co skutkuje tym że całość kredytu staje się natychmiast wymagalna. Wraz z upływem terminu raty które nie były jeszcze wymagalne, stają się wymagalne. W odniesieniu do tych rat, termin przedawnienia trzeba liczyć od dnia w którym minął termin wypowiedzenia kredytu.

 

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków umowy lub w razie utracenia przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Niespłacanie każdej raty w terminie jest oczywiście niedotrzymaniem warunków udzielenia kredytu. Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni, jeśli w umowie nie przewidziano dłuższego terminu.

 

Termin przedawnienia może ulec przerwaniu jeśli bank wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę, skieruje wniosek do komornika o egzekucję lub wystąpieni do sądu z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po każdym przerwaniu bieg terminu należy liczyć od nowa. Warto wspomnieć że gdy sprawa znajduje się w sądzie lub u komornika - termin przedawnienia nie biegnie wcale.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę z rodzajami zadłużenia i ich czasie przedawnienia:

 

Rodzaj zadłużenia

Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu

debet na koncie

2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia

zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki

3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę

zadłużenie na karcie kredytowej

3 lata

usługi telekomunikacyjne

2 lata

zobowiązania podatkowe

– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
– 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)

roszczenia z umowy ubezpieczeniowej

3 lata

długi spadkowe

wierzyciel ma prawo żądać od spadkobierców zapłaty wszelkich należności, nawet jeśli nie wiedzieli oni o zaciągniętych przez spadkodawcę kredytach czy pożyczkach. Spadkobiercy odpowiadają za jego długi (wraz z odsetkami; wyjątek – gdy odrzucili spadek). Jeżeli jednak wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków wobec dłużnika w celu wyegzekwowania długu, to roszczenie może się przedawnić (np. gdy od umowy zawarcia kredytu przez spadkodawcę upłynęło 10 lat, a bank nie podjął przeciwko niemu żadnych kroków, żeby wyegzekwować dług (w szczególności na drodze sądowej)

roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd

10 lat

mandaty za jazdę bez biletu

2 lata

należności wobec ZUS z tytułu składek

10 lat

roszczenia o świadczenia alimentacyjne

3 lata

roszczenia z umowy sprzedaży

2 lata

zadłużenie z tytułu czynszu

3 lata

roszczenia z umowy o pracę

3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić

roszczenia z umowy o dzieło

2 lata od dnia oddania dzieła

Najpopularniejsze