Ryzyko kredytowe, co to jest?

Ryzyko kredytowe, co to jest?

Ryzyko kredytowe dotyczy każdej sytuacji, gdy istnieje możliwość, że jedna ze stron transakcji nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Mówimy o aktywny ryzyku, gdy istnieje realna szansa, że pożyczkobiorca nie spłaci całego długu lub nie uiści wszystkich rat. Mówimy również o pasywnym ryzyku, które pojawia się w momencie, gdy bank nie jest w stanie udzielić całości kredytu.

 

Co to jest ryzyko kredytowe?

 

Wbrew pozorom ryzyko kredytowe nie dotyczy tylko banków. Borykają się z nim również przedsiębiorcy, aktywnie biorący udział w różnego rodzaju transakcjach. Jednak najczęściej mówimy o ryzyku kredytowym występującym w bankach. Może ono przybierać różne formy, lecz zawsze dotyczy jednej ze stron umowy. Mogą to być zawirowania związane z terminowym spłacaniem rat przez dłużnika lub oddaniem nawet całej pożyczonej kwoty. Dotyczy to także działań banku na rynku papierów wartościowych, na giełdach, w poręczeniach. Z ryzykiem liczą się również pożyczkobiorcy, obawiający się, że bank nie będzie w stanie wypłacić im całości pożyczonej kwoty.

 

Rodzaje ryzyka kredytowego – jakie są?

 

Biorąc pod uwagę ryzyko kredytowe, możemy wyróżnić kilka jego form:

- ryzyko akceptowalne (oznacza to, że ryzyko, jakie wiąże się z udzieleniem kredytu jest dla banku akceptowalne);

- ryzyko nieakceptowane (oznacza to, że potencjalny kredytobiorca może wywołać zbyt duże straty finansowe i bank nie jest w stanie go zaakceptować);

- ryzyko indywidualne (dotyczy pojedynczych strat związanych z niewywiązaniem się z umowy, gdy kredytobiorca nie spłaci całości długu lub nie zrobi tego w wyznaczonym terminie);

- ryzyko aktywne (dotyczy wszystkich sytuacji, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z umowy i nie spłaca rat, nie uiszcza prowizji oraz należnych opłat, a także nie oddaje całości długu);

- ryzyko pasywne (dotyczy sytuacji, gdy kredytobiorca nie otrzymuje na swoje konto udzielonego mu kredytu z powodu utraty płynności finansowej banku).

 

Ryzyko kredytowe – indywidualnie obliczane

 

Banki starają się zminimalizować ryzyko finansowe, by nie dopuścić do sytuacji, w której stają się stratne. Udzielając kredytów oraz pożyczek pozabankowych obliczają indywidualną zdolność kredytową klienta, a także badają potencjalne zagrożenia wynikające z sytuacji rynkowej i innych zobowiązań oraz umów banku. Osoba, która stara się o udzielenie jej pożyczki powinna również sama ocenić, w jakim stopniu istnieje ryzyko, że nie będzie w stanie oddać terminowo całego długu. Jakiekolwiek zaległości decydują o jej przyszłej zdolności kredytowej i znacznie zmniejszają szanse na uzyskanie kolejnego kredytu.

Przeczytaj także: 
Przedawnienie kredytu - Kiedy przedawnia się kredyt
Kredyt odnawialny -  Co to jest kredyt odnawialny
Sesje elixir PKO BP - Sesje przychodzące i wychodzące PKO BP
 

Najpopularniejsze