Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)?

Praktycznie każdy dorosły człowiek choć raz w życiu był objęty pakietem ubezpieczeniowym odpowiedzialności cywilnej, indywidualnie lub poprzez zakład pracy. Znane szerszemu gronu po prostu jako ubezpieczenie OC - chroni ubezpieczonego przed konsekwencjami materialnymi wynikającymi z wyrządzenia szkody w zdarzeniu cywilnoprawnym. Osoba objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej OC, bez względu na to czy jest podmiotem prywatnym czy przedsiębiorcą - zobligowana jest do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie szkód różnego podłoża. Aby uniknąć obciążających przykrych konsekwencji czynu w postaci wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni, korzysta się z gotowego pakietu ubezpieczeniowego OC, który gwarantuje ochronę ubezpieczonego oraz poszkodowanego. 
 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W wielu sytuacjach życiowych ubezpieczenie majątkowe OC jest gwarancją bezpieczeństwa. Choć nie jest koniecznością narzuconą z góry dobrowolna decyzja o wykupieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wiąże się z dodatkową ochroną podmiotu w przypadku nieprzewidzianych szkodliwych sytuacji wyrządzonych bezpośrednio z jego winy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szerokie spektrum sytuacji życiowych, jak i zawodowych. W takiej sytuacji ubezpieczony nie musi martwić się o straty finansowe wynikające z nieumyślnego najczęściej działania na szkodę osoby trzeciej. 
 

Bezpieczeństwo życia z ubezpieczeniem OC

Wiele losowych wydarzeń życia codziennego ma miejsce poza naszą kontrolą. Nie mając na coś wpływu nie ma możliwości zaradzenia niebezpieczeństwu. Niewiele trzeba, aby stało się nieszczęście... Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC w życiu codziennym gwarantuje rekompensatę finansową osobie poszkodowanej zawsze wtedy, gdy zachodzi taka konieczność. Szkody spowodowane przez zwierzęta, członków najbliższej rodziny czy osoby pracujące na terenie prywatnej posesji - pokrywane są przez pakiet OC ubezpieczonego. Uszkodzenie czyjejś własności, nieumyślne zniszczenie mienia lub narażenie osoby trzeciej na utratę zdrowia lub życia (np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku) niosą ze sobą znaczne konsekwencje materialne oraz mentalne. Warto więc zawczasu się przed nimi skutecznie zabezpieczyć. Ubezpieczenie OC od zdarzeń cywilnoprawnych chroni podmioty w wypadku każdej codziennej sytuacji życiowej, w wyniku której osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o  zadośćuczynienie za poniesione straty. 
 

Ubezpieczenie OC na polu zawodowym

Również na polu zawodowym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC jest żelaznym fundamentem każdego przedsiębiorcy lub osób wykonujących profesję zwiększonego ryzyka. OC jest doskonałym wyjściem w przypadku niewywiązania się z umów zawartych z kontrahentem lub zleceniobiorcą w wyniku nieprzewidzianych sytuacji losowych dotykających firmę lub prywatnego przedsiębiorcę. W przypadku odpowiedzialnych zawodów i działań mających ścisły wpływ na zdrowie osób trzecich np. pacjentów - ubezpieczenie OC pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia ubezpieczonego przed konsekwencjami płynącymi z popełnienia błędu bezpośrednio dotyczącego uszczerbku na zdrowiu lub życiu osoby poszkodowanej. Natomiast jeśli chodzi o firmy, przedsiębiorstwa oraz zawarte między nimi współprace - ubezpieczenie OC dotyczy wykonywanych czynności zawodowych w postaci uchybień, niewywiązania się z warunków kontraktu / umowy, niedbalstwa i pozostałych powiązanych. Ubezpieczenie OC od czynności zawodowych obejmuje również dbałość o interesy i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników czy podwykonawców. W przypadku wielu czynności zawodowych oraz profesji wykupienie pakietu ubezpieczenia OC jest obowiązkowe. 
 

Komfortowa podróż dzięki ubezpieczeniu OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dotyczy również każdej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym, posiadającej własny środek transportu. Kierowca odpowiedzialnie chroni w ten sposób siebie, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego przed przykrymi konsekwencjami związanymi ze spowodowaniem kolizji. W przypadku kierowców ubezpieczenie OC jest najważniejszym dokumentem chroniącym go przed finansowymi konsekwencjami szkody wyrządzonej na drodze oraz poważnej utraty zdrowia lub życia osób trzecich, biorących udział w kolizji. Dzięki temu kierowca zabezpiecza bezpośrednio siebie, jednocześnie zapewniając komfort i bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz pasażerom. 

Przeczytaj także: Najtańsze OC - nawet 50% mniej. Kup tanie OC

Pozostając w temacie bezpiecznych podróży - polisa OC jest cennym towarzyszem wakacyjnych wojaży i nie tylko. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje zarówno szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w miejscu wypoczynku, jak również zapewnia mu bezpłatną opiekę medyczną niezbędną w przypadku nagłej choroby, kontuzji czy dowolnego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowym atutem turystycznego OC jest ochrona mienia osobistego przed kradzieżą lub zgubieniem bagażu. Taki rodzaj ubezpieczenia szczególnie przydatny jest podczas podróży zagranicznej, gdzie barierą jest chociażby język bądź obowiązujące prawo. 

Najpopularniejsze