Wzór pisma do komornika najniższa krajowa

Liczba osób zmagających się z rozmaitymi zadłużeniami w Polsce w porównaniu z innymi europejskimi krajami plasuje się na bardzo wysokim poziomie. W naszym kraju funkcjonuje zasada zgodnie z którą komornik nie może zająć z rachunku dłużnika m.in. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wielu komorników mimo zakazu zajmowania pensji minimalnej, i tak podejmuje się zajęcia ich środków. Czy pracownik posiadający wynagrodzenie w wysokości minimalnej musi o tym fakcie powiadamiać swojego komornika, skoro zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa zajmowanie minimalnej krajowe jest nielegalne? Czy trzeba wysyłać do komornika pismo z prośbą o odstąpienie od zajęcia minimalnej kwoty? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. Przedstawiamy również wzór pisma do komornika odnośnie najniższej krajowej. 

Spis treści:

  1. Zajęcie przez komornika najniższej krajowej
  2. Pobierz wzór pisma - komornik najniższa krajowa
  3. Jakiego konta nie zablokuje komornik?

 

Zajęcie przez komornika najniższej krajowej

Udzielenie komornikowi informacji odnośnie dochodów pracownika, w stosunku do którego aktualnie przeprowadzana jest egzekucja komornicza, jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Jeśli pracodawca uchyli się od tego obowiązku, mogą wobec niego zostać wyciągnięte rozmaite konsekwencje prawne. Najważniejszą konsekwencją jest ukaranie takiego pracodawcy karą grzywny.

W artykule 886 Kodeksu postępowania cywilnego możemy przeczytać, że pracodawca, który nie dopełnił wszystkich swoich obowiązków jasno wymienionych w artykule 881"zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę" oraz nie złożył w prawidłowym terminie oświadczenia jasno zdefiniowanego w artykule 882 bądź zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, zgodnie z artykułem 884 zajęcie wynagrodzenia za pracę w przypadku zmiany pracodawcy, komornik jest uprawniony do wymierzenia grzywny, której wysokość może wynieść maksymalnie nawet pięć tysięcy złotych. 

Grzywna może być wymierzona przez komornika nawet kilkukrotnie - dotyczy to takich sytuacji, w których pracodawca w sposób rażący w dalszym ciągu unika wykonywania wszystkich czynności określonym w ustawie w odpowiednio wyznaczanych mu terminach. Jeśli któryś przedsiębiorca otrzyma od komornika pismo, że zajęta ma zostać pensja jednego z pracowników, to powinien przygotować do komornika pismo, w którym zostanie przekazana informacja o braku możliwości zrealizowania potrąceń na koncie z racji tego, iż pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej. 

Oprócz tego, trzeba również przekazać do komornika pełne zestawienie wszystkich dochodów pracownika, któremu komornik zajął wynagrodzenie za okres ostatnich trzech miesięcy. Ważne jest to, aby zestawienie za każdy miesiąc było sporządzone w sposób oddzielny. Jest o tym mowa w artykule 882 Kodeksu postępowania cywilnego. W paragrafie 1 wskazuje on, że podczas dokonywania wynagrodzenia za pracę komornik wzywa również pracodawcę do tego, aby ten w ciągu tygodnia przedstawił zestawienie z ostatnich trzech miesięcy (dla każdego miesiąca osobno) wynagrodzenia danego dłużnika z tytułu pracy.

 

Wzór pisma komornik najniższa krajowa - pobierz

 wzór pisma do komornika najniższa krajowa

Najpopularniejsze