Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ostatnia aktualizacja: 01.11.2015
I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.yousave.pl jest Gamershost Krystian Sajnóg z siedzibą w Nasielsku, ul. Władysława Broniewskiego 18, NIP: 5311668429, REGON: 146661234.
adres poczty elektronicznej: biuro@yousave.pl zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.yousave.pl
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Administrator zbiera dane osobowe w celu:
1.1. nawiązania, kształtowania treści, zmian, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego dotyczącego Usług Elektronicznych.
1.2. udokumentowania stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1 w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
1.3. korzystania z usługi Newslettera. W ramach niniejszej usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Serwis, okresowo i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Adres e-mail Użytkownika jest niezbędny do wysłania Newslettera.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
2.1. Imię i nazwisko,
2.2. Adres (kod pocztowy, miasto)
2.3. Numer PESEL,
2.4. Numer telefonu,
2.5. Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
3.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
3.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3.3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
5. YouSave.pl  współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi, m.in.: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, BGK SA, BGŻ BNP Paribas SA, BOŚ Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, Citi Handlowy w Warszawie SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Deutsche Bank Polska SA, DNB Bank Polska SA, Euro Bank SA, FM Bank PBP SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Open Finance SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Toyota Bank Polska SA, Volkswagen Bank Polska SA. 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej danych,
2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI
SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@yousave.pl

V. PLIKI „COOKIES”
1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
3.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
3.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3.3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Informacje te, nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.yousave.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.