Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.YOUSAVE.PL
ostatnia aktualizacja: 01.11.2015

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Obowiązki użytkownika
VII. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
VIII. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez usługodawcę
IX. Własność intelektualna
X. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.yousave.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez firmę o nazwie  Gamershost  Krystian Sajnóg  z siedzibą w Nasielsku, ul. Władysława Broniewskiego  18,  NIP: 5311668429, REGON: 146661234.
2. Serwis www.yousave.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa:
3.1. rodzaje i zakres Usług Elektronicznych świadczonych przez Serwis www.yousave.pl,
3.2. zasady świadczenia Usług Elektronicznych,
3.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych,
3.4. obowiązki Użytkownika,
3.5. odpowiedzialność Serwisu oraz obowiązki Usługodawcy,
3.6. tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu www.yousave.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
5. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.yousave.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Użytkowników Usługi Elektroniczne polegające m.in. na umożliwieniu korzystania z porównywarki produktów finansowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), sprzedawanych lub świadczonych przez Partnerów.
7. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Partnerem w szczególności dotyczących produktów finansowych. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z Usług Elektronicznych. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Partnerów, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.
8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów finansowych, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.yousave.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem www.yousave.pl użyte są w celach informacyjnych.
9. Wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej Serwisu w dziale „Artykuły” mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły dotyczące podatków finansowych, zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR, OPERATOR)  –  Gamershost  Krystian Sajnóg  z siedzibą w Nasielsku, ul. Władysława Broniewskiego  18,  NIP: 5311668429, REGON: 146661234.
2. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Elektronicznych Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
3. PARTNERZY – podmioty oferujące produkty finansowe za pośrednictwem Serwisu. Partnerami są m.in. banki, pośrednicy finansowi, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług telewizyjnych, sprzedawcy energii elektrycznej, dystrybutorzy dostępu do Internetu, biura podróży.
4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
5. SERWIS – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.yousave.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę.
6. STRONY – Użytkownik oraz Usługodawca.
7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
8. PORÓWNYWARKA FINANSOWA – narzędzie dostępne na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiające Użytkownikom porównywanie produktów finansowych w Serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych Serwisu.
9. KALKULATOR OBLICZENIOWY – usługa elektroniczna umożliwiająca Użytkownikom obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.
10. FORMULARZ KREDYTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający Użytkownikowi złożenie zapytania o przyznanie kredytu. Usługodawca przekazuje konkretnemu Partnerowi dane osobowe Użytkowników.
11. NEWSLETTER – usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących informacji dostępnych w Serwisie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:
1.1. Porównywarka Finansowa,
1.2. Kalkulator Obliczeniowy,
1.3. Formularz Kredytowy
1.4. Newsletter.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
4. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo wyrażać opinię na temat Usług Elektronicznych oraz produktów finansowych udostępnionych przez Partnerów w Serwisie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające:
5.1. wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
5.2. obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
5.3. zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
6. Nie zostaną umieszczone opinie, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do Usługodawcy.
7. Opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.
8. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu opinii w Serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania.
9. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie opinii lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do takich działań.
10.  YouSave.pl  współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi, m.in.: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, BGK SA, BGŻ BNP Paribas SA, BOŚ Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, Citi Handlowy w Warszawie SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Deutsche Bank Polska SA, DNB Bank Polska SA, Euro Bank SA, FM Bank PBP SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Open Finance SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Toyota Bank Polska SA, Volkswagen Bank Polska SA. 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Porównywarki Kredytowej jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestaniu jej wysyłania przez Użytkownika.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Obliczeniowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika.
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kredytowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestaniu jej wysyłania przez Użytkownika.
2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym. (np. usługa Newslettera)
1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@yousave.pl
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
1.1 współpracy z Usługodawcą przy korzystaniu z Usług Elektronicznych
1.2 udzielania Usługodawcy informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego korzystania z Usług Elektronicznych,
1.3 działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,
1.4 niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Wykonując umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Elektronicznych. 2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych korzyści.
3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych.
4. Usługodawca oraz jego licencjodawcy nie udzielają gwarancji oraz nie składają żadnych oświadczeń związanych z dokładnością lub kompletnością jakichkolwiek treści oraz informacji udostępnionych Użytkownikom za pomocą Serwisu oraz Usług Elektronicznych.
5. Usługodawca oraz jego licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych udostępnionych w Serwisie.
6. W przypadku łamania warunków Regulaminu przez Użytkowników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@yousave.pl
2 Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 14 dni.
3 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej, z wyłączeniem treści o których mowa w pkt. 8 rozdziału I Regulaminu, pod adresem www.yousave.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością  Gamershost  Krystian Sajnóg  z siedzibą w Nasielsku, ul. Władysława Broniewskiego  18,  NIP: 5311668429, REGON: 146661234.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.yousave.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkownika, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.
3. Regulamin nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z prawem, Usługodawca zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).