Kiedy komornik dowie się o umowie zlecenie?

Kiedy komornik dowie się o umowie zlecenie?

Umowa zlecenie to częste źródło utrzymania wśród osób zadłużonych. Niektórzy uważają, że komornik nigdy nie dowie się o takim źródle utrzymania dłużnika. Niestety, prawda jest nieco inna. W dzisiejszym artykule tłumaczymy, kiedy komornik dowiaduje się o podpisaniu umowy zlecenie. 

 

Kiedy komornik dowie się o umowie zlecenie? 

Warto wiedzieć, że komornik do ustalenia majątku dłużnika musi posiadać w pierwszej kolejności wniosek przygotowany przez wierzyciela. Taki wniosek musi zawierać tytuł wykonawczy oraz szereg innych wymaganych przez prawo informacji. Dopiero ten wniosek pozwala komornikowi na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego oraz uruchomienie procedur mających na celu wyegzekwowania należności od osoby zadłużonej. 

W przypadku, gdy postępowanie komornicze przeciw nam już trwa, a my pracę podjęliśmy dopiero teraz, to komornik nie dowie się o tym aż do momentu, w którym będzie chciał zakończyć trwające postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności. Zanim komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, może zobowiązać osobę zadłużoną do tego, aby złożyła wyjaśnienia w kwestii swojej aktualnej sytuacji materialnej - w szczególności osiąganych dochodów. Komornik podczas takich rozmów często powołuje się na grożącą odpowiedzialność karną, co skutkuje tym, iż wiele osób w obawie przed prawnymi konsekwencjami ujawnia wszystkie swoje źródła utrzymania. 

Jeżeli posiadamy kilka nieuregulowanych zobowiązań u różnych wierzycieli oraz boimy się, że któryś z nich złoży przeciw nam wniosek do komornika o ściągnięcie długu, to powinniśmy być pewni, że komornik prędzej czy później dowie się o uzyskiwaniu dochodów. Komornicy podczas poszukiwania miejsca pracy osoby zadłużonej wysyłają w pierwszej kolejności wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź do Urzędu Skarbowego. Jeżeli pracodawca (zleceniodawca) odprowadził od umowy zlecenia składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, to wtedy komornik bardzo szybko dowie się o takiej umowie i zajmie dochód z tego tytułu. 

 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Trzeba także pamiętać o tym, że w przypadku, gdy dochód z pracy na podstawie umowy zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania, obowiązuje wówczas kwota wolna od zajęcia. Wynosi ona minimalną pensję przy długach innych niż alimentacyjne, zaś w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornikowi przysługuje prawo do zajęcia aż 60% miesięcznego wynagrodzenia. Niestety, niejednokrotnie zdarza się, że komornicy zajmują wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia mimo tego, iż jest to jedyne oraz systematyczne źródło utrzymania osoby zadłużonej. 

 

Umowa zlecenia czy umowa o pracę - najważniejsza jest treść pisma od komornika do pracodawcy 

Przedsiębiorca, którzy otrzymuje od komornika informację o konieczności wprowadzenia zajęcia komorniczego na wynagrodzeniu zatrudnionej osoby, powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy zajęcie dotyczy wyłącznie wynagrodzenia uzyskiwanego w ramach umowy o pracę, czy także tego pochodzącego z zawartych umów cywilnoprawnych. 

W sytuacji, gdy komornik przysłał wyłącznie żądanie zajęcia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zaś dana osoba pracuje w zakładzie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, to kwota z umowy zlecenia nie będzie mogła być zajęta przez komornika. Aby komornik mógł zrealizować zajęcie takiej umowy, to w dostarczonym przez niego piśmie do pracodawcy musi być mowa o tym, że zajęcie ma dotyczyć właśnie umów cywilnoprawnych. Konieczne jest konkretne określenie, że komornik zajmuje wierzytelności z poszczególnych rodzajów umów. 

Najpopularniejsze